BARANES D'ACER INOXIDABLE
Sistema modular. Fàcil i ràpid muntatge.
Baranes modulars de fàcil muntatge amb adhesiu o cargols. Aptes tant per interior corn exterior. Espais entre pilans amb barra, tub, vidre, o qualsevol panel que sigui necessari.

Sistema TUBNOX Baranes inoxidables sense soldadures ni obres

Indicat per construccions de baranes, proteccions, i passamans, en zones de vianants, escales i rampes.

Sol.luciona la majoria de situacions possibles que pot presentar una barana, sense necessitat de realitzar soldadures i polits posteriors. Les unions es realitzen en alguns casos amb adhesiu i en altres amb cargols.
Avantatges destacables:
- Absència de soldadures.
- Absència de polimentació.
- Important estalvi en temps de muntatge
- Fácil manipulació. (Evita transports de peces muntades)
- Resistencia a la corrosió. (També en ambients marins)
- Qualitat AlSI 316
- Les bases deis pilans, es subministren soldades. (També pot demanar els tubs tallats a mida)
- Tubs calibrats d'espessor 2mm - 2.6mm
- EIs diàmetres de tubs per aquesta sèrie són de: 33,7mm - 42,4mm - 48,3mm - 60,3mm en la majoria de peces.
- També en bareta massissa o tub de diàmetres inferiors.

Sistema ALUFAIG Sistema modular per a pasamans dinterior
Per ambients d'interior podeu escollir entre el passamá d'inoxidable o bé el perfil ALUFAIG per obtenir un acabat més càlid. Perfil en alumini extrussionat i recobert de fusta natural de faig, degudament pintat. Aquest perfil de 40 mm de diàmetre, s'adapta en alguns casos als accesoris de tubnox.

Disseny Web: Jordi Besora