PROCÉS DE GALVANITZAT (ETAPES)

Perquè una peça estigui correctament galvanitzada, és necessari que la superfície del ferro o acer es netegi a fons, fins a l'obtenció d'una superfície químicament neta, de tal forma que el ferro pugui reaccionar amb el zenc fos. Per aquest motiu, les peces que han de ser galvanitzades són sotmeses a una sèrie de tractaments previs que en general consisteixen en:

1.- ELIMINACIÓ DE PINTURES I CALAMINES (quan és necessari).
2.- DESGREIXAT.
3.- DECAPAT.
4.- DESGALVANITZAT (quan és necessari).
5.- ESBANDIT.
6.- FLUXAT.
7.- ASSECAT.
8.- IMMERSIÓ EN EL BANY DE ZENC.
9.- REPÀS.
10.- MAGATZEMATGE.


1.- ELIMINACIÓ DE PINTURES I CALAMINES.
Pels articles pintats, o que tinguin altres recobriments o impureses, els quals no permetin l'ancoratge amb el zenc, s'utilitza el sistema de sorregat  o granallat, que encarreguem a empreses especialitzades de la nostra zona. Aquest servei el podem oferir, en cas que sigui necessari, o bé és el mateix client qui se’n ocupa i ens subministra les peces ja netes.
Si la peça està parcial o totalment galvanitzada o zincada, s'aconsella al client que realitzi un sorregat previ. Quan aquesta peça arriba a les nostres instal·lacions, es decapa en el bany de deszincat molt diluït, fins que s'han dissolt les restes de recobriment, i després es procedeix a un decapat normal.

Tornar

2.- DESGREIXAT
Normalment és necessari realitzar un tractament de desgreixat per a eliminar els residus d'olis i greixos, tals com olis de tall, procedents de processos de fabricació anteriors.
Un bon desgreixat evita l'arrossegament d'olis i greixos a les fases de tractament posteriors.
La temperatura de treball acostuma ser la temperatura ambient.

Tornar

3.- DECAPAT
El decapat és el mètode mitjançant el qual s'eliminen l'òxid i les calamines de la superfície de la peça i requereix la utilització de solucions àcides. L'objectiu d'aquest procés és l'eliminació de les calamines sense que arribi a atacar la superfície de l'acer. Per a això és necessària l'addició d'inhibidors perquè no hi hagi pràcticament atac al metall de base, és a dir, a l'acer.
En els processos de galvanització s'utilitza fonamentalment l'àcid clorhídric com àcid de decapat.

Tornar

4.- DESGALVANITZAT O DESZINCAT
Per les peces que requereixen una renovació del recobriment, és necessari que prèviament a la seva introducció en el bany de zenc, la seva superfície metàl·lica estigui neta, pel que serà necessari eliminar aquesta capa de zenc en el bany de decapat. Aquest procés és recomanable només en peces de gran valor afegit, ja que encareix molt el preu final.

Tornar

5.- ESBANDIT
Seguit del bany de decapat, és necessari realitzar un rentat de les peces, amb la finalitat d'evitar que aquestes arrosseguin àcid i sals de ferro a les etapes posteriors de fluxat i al bany de zenc.

Tornar

6.- FLUXAT
El fluxat o mordentat, és necessari per a dissoldre i absorbir qualsevol resta d'impureses que quedin sobre la superfície metàl·lica i per a assegurar que la superfície neta de ferro o acer entri en contacte amb el zenc fos. La funció del fluxat és facilitar l'adherència del zenc al ferro i mantenir neta la superfície fins que la peça sigui submergida en el bany de zenc.

Tornar

7.- ASSECAT
L'etapa posterior al bany de flux, consisteix en un assecat de les peces. D'aquesta forma es minimitzen les projeccions de zenc que es produeixen per la immediata evaporació de líquids que les peces puguin tenir adherides.

Tornar

8.- GALVANITZACIÓ (IMMERSIÓ EN EL BANY DE ZENC)
Un adequat desgreixat, decapat i fluxat permeten que el zenc fos reaccioni químicament amb la superfície de l'acer d'una peça submergida, produint capes d'aliatge zenc-ferro de composició i espessor variable. Si la reacció ha estat controlada adequadament, la part externa de la superfície de la peça tindrà la mateixa composició que la del bany de zenc. El recobriment s'uneix metal·lúrgicament al metall base.
La temperatura normal de galvanització és de 440-450ºC, sent al començament la velocitat de reacció molt ràpida. L'espessor principal del recobriment es forma durant aquest període inicial pel que sol ser difícil obtenir una capa fina de recobriment. Posteriorment, la reacció es relenteix i l'espessor del recobriment ja no augmenta en gran mesura.
Segons normativa és condició indispensable, que el contingut en zenc dintre del gresol de galvanització, sigui com a mínim d'un 98.5%.

Tornar

9.- REPÀS
El material una vegada extret del bany de zenc, passa a l'equip de repàs, el qual fa la seva tasca deixant les peces en òptimes condicions per a ser emmagatzemades i lliurades al client, sempre que el client deixi el temps suficient per a fer-ho.
Les peces que tinguin petites zones descobertes, es repassen amb pintures especials d'alt contingut de zenc.

Tornar

10.- MAGATZEMATGE
És important, quan això sigui possible, evitar que hi hagi humitat en l'emmagatzematge i transport, així com en obra o magatzem del client.
És també important tractar amb cura les peces galvanitzades amb la finalitat de no causar desperfectes en petites zones en els moments de manipulació prenent unes mínimes precaucions com poden ser:
Utilitzar eslingues de polièster en comptes de cadenes o cables d'acer.
Posicionar les peces sobre fustes, i evitar càrregues a dojo en peces que puguin ocasionar-se friccions entre elles.
No embalar amb plàstics retràctils ja que poden ocasionar condensacions en l'interior del paquet.
No carregar peces acabades de  galvanitzar, ja que amb la temperatura poden ocasionar accidents i un mal condicionament de la càrrega, davant la impossibilitat d'amarrar-la amb mitjans adequats.

Tornar

Disseny Web: Jordi Besora