PREGUNTES FREQÜENTS

1.- Quina diferència hi ha entre la galvanització i el zincat electrolític?
2- Es pot galvanitzar una peça que està pintada?
3- Quin pH ataca el galvanitzat?
4- Es pot galvanitzar una peça que duu components d'inoxidable?
5- Es pot tornar a galvanitzar una peça que en part o totalment ja està galvanitzada?
6- Es pot aconseguir un espessor superior en determinades peces?
7- És possible galvanitzar un dipòsit només per l'exterior? I només per l'interior?
8- Què he de fer per a protegir els perns, rosques i espigues roscades d'una peça?
9- Es pot pintar el ferro galvanitzat?
10- Per què hi ha ferro galvanitzat que té un aspecte brillant i altre que és mat?
11- Tots els tipus de ferro i acer són adequats per galvanitzar?
12- Com puc netejar unes taques blanques que han sortit a unes peces galvanitzades?
13- Es pot doblegar una xapa en el procés de galvanitzat?
14- Tinc una peça cromada que és vella i està parcialment oxidada, es pot galvanitzar?
15- El ferro galvanitzat, és apte per a estar en contacte amb aliments?
16- Fa temps vaig posar una escala galvanitzada en una piscina, i la part que està en contacte amb l'aigua s'ha tornat molt fosca. A què és degut?
17- Les peces amb articulacions, com cadenes, anelles amb suports interiors etc, es poden galvanitzar?
18- Quina tolerància han de tenir dos tubs perquè una vegada galvanitzats entrin un dintre de l’altre?
19- Tinc una porta construïda amb un marc de tub i una xapa llisa reblada al marc. Si volgués galvanitzar-la. És possible?
20- El ferro de fosa, es pot galvanitzar?
21- Tinc una peça que és de ferro però està soldada amb estany, es pot galvanitzar?
22- Quant pot augmentar el pes d'un objecte després de la seva galvanització?
23- Una peça ja galvanitzada se li pot donar forma mitjançant plec o doblegat?
24- Com es mesura l'espessor de recobriment de zinc sobre un ferro galvanitzat?


1.- Quina diferència hi ha entre la galvanització i el zincat electrolític?

Resposta:

La galvanització per immersió i el zincat electrolític, tenen en comú que el metall no ferri que es diposita en la superfície del ferro i l'acer és el zenc.
La galvanització per immersió consisteix en un bany de zenc fos a uns 450ºC en el qual se submergeix la peça. Es produeix una reacció entre el zenc i l'acer de tal manera que es formen diferents capes d'aliatges zenc-ferro i una capa externa de zenc pur. Tota la superfície de la peça queda protegida, tant l'exterior com l'interior.
El zincat es realitza en un bany electrolític (dissolució aquosa especial a aquest efecte) i el zenc es diposita en la peça només en la seva superfície externa mitjançant una electrodeposició, és a dir, existeix un pol positiu i un negatiu que mitjançant un corrent generat per un rectificador de corrent d'alterna a contínua i el mitjà aquós esmentat, fa possible que el zenc s'adhereixi a la peça que volem zincar.
Els espessors que s'assoleixen amb aquests procediments són molt diferents:
En la galvanització podríem dir que el valor mig va de 50 a 80 µm.
En el zincat és de 8 a 20 µm, tenint en compte que el recobriment, i per tant la protecció, només és en la part externa de les peces.

Tornar

2- Es pot galvanitzar una peça que està pintada?

Resposta:

Si, però cal eliminar per complet la pintura. El millor mètode per a eliminar pintures és mitjançant una neteja de sorra o granalla.
Una vegada neta, recomanem inspeccionar o valorar l'estat del ferro ja que podria haver zones seriosament atacades per l'òxid que no eren visibles amb la pintura i en conseqüència el recobriment del zenc que se li pugui donar amb posterioritat no sigui l'esperat.

Tornar

3- Quin pH ataca el galvanitzat?

Resposta:

En medis àcids, el galvanitzat no és el mètode adequat de protecció.
La raó és que el recobriment de zenc és atacat amb facilitat a pH inferiors a 5,5.
El zenc tolera molt millor els àlcalis que els àcids. L'acer galvanitzat es comporta bé en medis moderadament alcalins. El límit màxim d'alcalinitat recomanable és el corresponent a pH 12,5. El problema, moltes vegades, és conèixer l'alcalinitat real del mitjà on s’ instal·larà aquest material galvanitzat.

Tornar

4- Es pot galvanitzar una peça que duu components d'inoxidable?

Resposta:

No és necessari galvanitzar l'acer inoxidable, però quan forma part d'una estructura/peça de ferro o acer és possible sotmetre'l al procés de galvanització en calent.
En algun cas pot reaccionar de forma diferent al ferro provocant que la superfície d'aquest metall no quedi tan llisa com seria d'esperar.

Tornar

5- Es pot tornar a galvanitzar una peça que en part o totalment ja està galvanitzada?

Resposta:

Si, és possible regalvanitzar una peça.
Primer s'ha de sotmetre la peça a un granallat i després a una neteja del recobriment de zenc existent, especialment en les peces de tub.
El granallat o sorrejat no pot eliminar per complet el bany de zenc antic.
Es recomana efectuar aquestes operacions només en aquelles peces amb un alt valor afegit o que siguin realment complicades de tornar a construir. Si no és així, normalment surt més car que la peça de ferro nova i galvanitzada.

Tornar

6- Es pot aconseguir un espessor superior en determinades peces?

Resposta:

L'espessor de zenc sobre el ferro és bastant difícil de poder graduar. Depèn més de la composició del propi ferro que del galvanitzador.
De forma general, és difícil assolir-lo en les peces de xapa mentre que en perfils laminats en calent és relativament fàcil. En perfils de laminació o conformació en fred és aleatòriament possible.
Si realment es vol un recobriment més gruixut del que especifica la norma, cal actuar de dues maneres: Efectuar proves amb una mostra del ferro o bé sotmetre a un granallat del material a galvanitzar amb la finalitat de que la rugositat que s’obté amb aquest mètode serveixi per a arrossegar més zinc.

Tornar

7- És possible galvanitzar un dipòsit només per l'exterior? I només per l'interior?

Resposta:

Els dipòsits i cavitats buides es poden galvanitzar per l'interior i exterior o només per l'exterior. Mai poden galvanitzar-se només per l'interior. Cal dir que no tots els tallers de galvanització estan preparats per a galvanitzar dipòsits en la seva part externa. Per a això han de tenir una potència d'elevació superior i uns llastos o contrapesos que permetin vèncer l'embranzida de la peça en el bany de zenc.
Les peces a processar amb aquest mètode també han de disposar d'una preparació diferent a l'habitual. S'aconsella consultar amb el galvanitzador.

Tornar

8- Què he de fer per a protegir els perns, rosques i espigues roscades d'una peça?

Resposta:

Ara per ara el mètode més fiable és protegir cada tipus de pern amb una funda ben ajustada (el seu parell) amb una soldadura suficientment fiable perquè no es trenqui, i tapar amb un punt de soldadura els possibles orificis que disposen.
Una vegada galvanitzada la peça aquestes puntades s'eliminen i se separen les proteccions.
Acostuma a funcionar bastant bé el protegir aquestes frontisses (en el seu interior) amb cinta de tefló per a evitar qualsevol joc que pugui donar lloc a una filtració de zenc en l'interior de la part protegida.
Els orificis roscats, també poden ser protegits del mateix mètode, col·locant el cargol corresponent i deixar-lo enrasat amb el final de la rosca. Això facilita l'extracció de cargols no més grans de M10. En el cas de mesures superiors, serà necessari escalfar la zona de la rosca per a poder-lo descargolar. Si en cas contrari es deixen les rosques sense protegir, caldrà repassar després de la galvanització amb una filera o un mascle (segons sigui la rosca) amb precaució i paciència ja que el zenc entorpeix bastant aquesta labor.

Tornar

9- Es pot pintar el ferro galvanitzat?

Resposta:

Si, es pot pintar sobre el ferro galvanitzat i a més la protecció contra l'oxidació es veu notablement augmentada (sistema dúplex).
Per això cal aplicar una imprimació adequada i de qualitat, si pot ser de dos components i després procedir com en qualsevol altre ferro imprimat. Avui dia existeixen pintures que alhora serveixen d’ imprimació.
Cal tenir en compte que la preparació del material és importantíssima en aquest cas i no actuar igual en materials comercialitzats ja galvanitzats o materials galvanitzats després de la seva conformació. En general, els materials que es comercialitzen en el mercat (xapes i tubs laminats), acostumen a portar restes d'olis o proteccions passivants que caldrà eliminar abans d'aplicar qualsevol imprimació. Això no passa quan es galvanitza una peça construïda amb ferro negre i galvanitzada.

Tornar

10- Per què hi ha ferro galvanitzat que té un aspecte brillant i altre que és mat?

Resposta:

La composició del ferro és un factor molt important a tenir en compte a l'hora de determinar si l'aspecte de l’acabat és important en el seu element visual.
Acostumen a brillar més els ferros laminats en fred i conformats amb bandes de xapa decapada, que no els perfils estructurals i laminats en calent.
Dependrà de la composició que tingui l'acer i per tant, de la proporció de diferents elements químics, principalment de silici (Si) i fòsfor (P).
La temperatura de treball a la qual pugui efectuar-se la galvanització de determinada peça també influirà en l'aspecte final de l'acabat.
Si realment aquest aspecte del acabat és determinant, cal efectuar proves i advertir al galvanitzador, perquè dins de les seves possibilitats intenti que l'acabat sigui l'esperat. (No és tasca fàcil poder homogeneïtzar una partida en quant a la seva lluentor).
Treballant amb alguns aliatges en petites proporcions de níquel o alumini es poden aconseguir aspectes més lluents.

Tornar

11- Tot el ferro i acer es pot galvanitzar?

Resposta:

Podríem dir que pràcticament si, però amb matisos.
El ferro colat o de fosa pot presentar problemes de recobriment així com d'integritat en el procés de galvanització. Hi ha ferros que per la seva composició i manera amb que han estat modelats presenten diferents particularitats que no donen uns resultats satisfactoris. No passa el mateix, en la fosa mal·leable.
També hi ha reaccions imprevisibles sense conèixer la composició exacta del ferro a tractar (que en determinats casos pot ajudar a predir un mal resultat), com poden ser granets de calamines incrustats, fissures, estries i zones aspres que en general el galvanitzador desconeix (fins i tot el constructor de la peça) i que de no ser amb alguna prova efectuada abans de procedir a la construcció de l'element a galvanitzar, difícilment tenen una solució satisfactòria. Consultar també les recomanacions.
Amb els ferros que són recuperats de construccions antigues i que no presenten soldadures, cal actuar prudentment ja que no es corresponen a uns estàndards i poden ser afectats pel decapat i el zenc de forma molt desafortunada. A més una vegada netejat l'òxid de les seves zones d'unió (a manera antiga reblat) les peces poden fins i tot desmuntar-se a causa del desgast que puguin tenir.
Existeix l'acer “cortén” que també és apte per a la seva galvanització, però cal avisar d'una certa particularitat referent a això. Aquest acer a causa de el seu alt contingut en coure pot causar alts corrents de corrosió sobretot si s'acobla o munta conjuntament amb ferro galvanitzat. L'aconsellable és que en les superfícies de contacte entre galvanització i cortén existeixi un material aïllant (per exemple plàstic) en cas contrari la superfície de zenc tindrà una durada bastant més curta de l'esperat ja que actuarà com elèctrode de sacrifici de l'oxidació de l'altre element.

Tornar

12- Com puc netejar unes taques blanques que han sortit a unes peces galvanitzades?

Resposta:

Les taques blanques que poden aparèixer en les peces galvanitzades són degudes a una condició relacionada amb la humitat. No influeixen en la finalitat de la galvanització com element protector contra l'oxidació i responen a una protecció del zinc enfront de la humitat del mitjà (en realitat és una excessiva carbonatació del zenc). Poden aparèixer quan més d'una peça està en contacte directe amb una altra i per algun motiu ha existit o existeix una humitat que ha provocat l'aparició d'aquest efecte.
En general, es poden netejar quan estan seques mitjançant un fregat suau amb raspall de pues d’espart i es pot evitar que surtin més deixant ben airejades cadascuna de les peces que s'hagin vist afectades.
Si interessa eliminar les taques, s'ha de procedir a netejar-les amb una solució àcida molt feble o diluïda, com pot ser l'àcid cítric, però aconsellem fer una prova en una part de la peça no molt visible. Depenent de la lluentor de la superfície adjacent quedarà bastant dissimulada però difícilment s'elimina per complet. Encara que cal dir que amb el temps aquestes zones tendeixen a igualar-se i entrar en un procés de homogeneïtzació al perdre la lluentor característica que inicialment pot tenir una peça recent galvanitzada.

Tornar

13- Es pot doblegar una xapa si la galvanitzo?

Resposta:

Aquesta pregunta no té un si o un no per resposta.
No es pot predir amb exactitud si es doblegarà o no una xapa, però si podem intentar informar de com és més probable que no es doblegui.
Les xapes queden bastant planes quan en les parts més llargues de les seves cotes existeixen plecs, quan no duen soldat cap element de reforç o quan es fan simplement sense cap altre material soldat a les mateixes.
És independent del grossor i dels reforços que pugui dur. També cal tenir en compte que a més superfície, major és el risc de que es deformi.

Tornar

14- Tinc una peça cromada que és vella i està parcialment oxidada, es pot galvanitzar?

Resposta:

Pot galvanitzar-se si és capaç d'eliminar prèviament el bany de cromat. No obstant això, no s'ha d'esperar el mateix acabat en un material galvanitzat en calent que en un material cromat.
Si per contra no pot eliminar el cromat vell i tot i amb això la vol galvanitzar, és possible que li quedin zones rasposes i de diferent to una vegada galvanitzades.

Tornar

15-El ferro galvanitzat, és apte per a estar en contacte amb aliments?

Resposta:

No hi ha cap problema mentre no existeixi el risc que es superin temperatures de 80ºC i no hi hagi llargs períodes alternats d'humitat que puguin provocar la formació de taques blanques en les peces galvanitzades.

Tornar

16- Fa temps vaig posar una escala galvanitzada en una piscina, i la part que està en contacte amb l'aigua s'ha tornat molt fosca. A què és degut?

Resposta:

Els nivells de clor que habitualment s'estableixen pel manteniment de les aigües d'una piscina poden reaccionar amb la superfície del ferro galvanitzat i causar un prematur desgast d'aquesta protecció. Si canvia el color, és un indicador de que el mitjà (el pH) no és el més adequat. Seguirà sent efectiva la protecció contra la corrosió però no la protegirà durant el temps previst inicialment

Tornar

17- Les peces amb articulacions, com cadenes, anelles amb suports interiors etc, es poden galvanitzar?

Resposta:

Si, es poden galvanitzar però cal saber que sempre que es pugui s'ha de preveure una tolerància de com a mínim 2mm (segons espessor i peça) perquè sigui fàcil reacondicionar la mobilitat de la mateixa. En el cas de les cadenes, com més gran és la mesura de la baula (grossor de ferro) millor es pot restablir la mobilitat.
En les cadenes de diàmetres petits, acostumen a quedar bastant pegats baula amb baula, encara que en el moment de l'extracció del bany s'intentin moure. Posteriorment, amb l'ajuda d'una maça de fusta és convenient anar copejant les parts que queden soldades amb el zenc per a poder obtenir certa mobilitat.
És convenient que quan sigui possible, es galvanitzin les peces per separat i cal evitar un augment de les toleràncies ja que el zinc no és tan dur com el ferro i amb el temps es poden produir desajustaments motivats per la fricció del propi ús.

Tornar

18- Quina tolerància han de tenir dos tubs perquè una vegada galvanitzats entrin un dintre de l’altre?

Resposta:

Depèn de la longitud que tinguin els tubs, és possible que hagin de tenir més o menys tolerància. No és possible garantir que el recobriment de l'interior d'un tub sigui completament uniforme, encara que normalment si ho és. De totes maneres, es recomana que almenys tingui 1mm de tolerància per cada costat o paret.

Tornar

19- Tinc una porta construïda amb un marc de tub i una xapa llisa reblada al marc. Si volgués galvanitzar-la. És possible?

Resposta:

És possible sempre que lliuri al galvanitzador els dos elements per separat.
Les rebladures acostumen a ser d'alumini, metall que durant el procés de decapat queda dissolt en els banys d'àcid, separant-se la xapa del marc. Si no s'ha detectat aquest tipus d'acoblament, sol perdre's la xapa dintre dels banys. Les rebladures d'alumini, tampoc aguantarien la temperatura del bany de zinc. Si aquestes rebladures són de ferro, el problema és un altre, ja que les superfícies que queden solapades amb les rebladures no es recobreixen i poden donar lloc a futures zones susceptibles a l'oxidació ja que el zenc no pot introduir-se en determinades zones on dos elements estan en contacte directe, en canvi els processos anteriors al bany de zenc si, ja que tenen una densitat semblant a la de l'aigua.

Tornar

20- El ferro de fosa, es pot galvanitzar?

Resposta:

Hauria de fer-se una prova abans. Si és fosa mal·leable generalment els resultats són satisfactoris.

Tornar

21- Tinc una peça que és de ferro però està soldada amb estany, es pot galvanitzar?

Resposta:

L'estany té un punt de fusió inferior al del zinc, pel que aquestes soldadures es fondrien deixant lliures els elements de la peça. També cal tenir en compte que l'estany i l'àcid clorhídric que seria necessari per a netejar la peça, no son compatibles i seria en aquest procés on començaria a desmuntar-se.

Tornar

22- Quant pot augmentar el pes d'un objecte després de la seva galvanització?

Resposta:

Depenent de l'espessor del propi ferro a tractar, el recobriment serà més o menys gruixut i per tant directament proporcional l'augment de pes. De forma general, podríem dir que l'augment de pes va des d'un 7% a un 12%. Aquesta dada és molt important per a la previsió dels costos.

Tornar

23- Una peça ja galvanitzada se li pot donar forma mitjançant plec o doblegat?

Resposta:

Depèn del grau de deformació al que es vulgui sotmetre, és molt possible que el recobriment salti, sobretot en recobriments gruixuts que normalment són més fràgils que els fins. No és el mateix doblegar peces galvanitzades per un mètode en discontinu que les que ja han estat galvanitzades en continu (xapes comercialitzades galvanitzades), ja que aquests últims estan proveïdes d'una capa molt fina de zinc, que com a molt arriba a 40-45 µm.

Tornar

24- Com es mesura l'espessor de recobriment de zinc sobre un ferro galvanitzat?

Resposta:

En les plantes de galvanització s'utilitza un mètode magnètic ja que no és destructiu.
S'utilitzen micròmetres magnètics degudament calibrats, instruments que permeten conèixer l'espessor d'un recobriment no fèrric (zenc, pintura, plàstic) sobre el ferro o acer.

Tornar

Disseny Web: Jordi Besora