PROPIETATS DEL GALVANITZAT

Els recobriments que s'obtenen pel galvanitzat en calent estan constituïts per diverses capes d'aliatges zenc-ferro, fonamentalment tres, que es denominen "gamma", "delta" i "zeta" i una capa externa de zenc pràcticament pur (fase "eta"), que es forma al solidificar el zenc arrastrat del bany i que confereix al recobriment el seu aspecte característic gris metàl·lic brillant.

Al ser recobriments obtinguts per immersió en zenc fos, cobreixen la totalitat de la superfície de les peces, tant les exteriors com les interiors de les parts buides així com moltes altres àrees superficials de les peces que no són accessibles per a altres mètodes de protecció.

1. Resistència a l'abrasió

Els recobriments galvanitzats posseeixen la característica gairebé única d'estar units metal·lurgicament a l'acer base, pel que posseeixen una excel·lent adherència. Per altra banda, a l'estar constituïts per diverses capes d'aliatges zenc-ferro, més dures fins i tot que l'acer, i per una capa externa de zenc que és més tova, formen un sistema molt resistent als cops i a l'abrasió.

Diagrama de duresa dels recobriments galvanitzats2. Resistència a la corrosió


Els recobriments galvanitzats proporcionen a l'acer una protecció triple.

  • Protecció per efecte barrera. Aïllant-lo del medi ambient agressiu.
  • Protecció catòdica o de sacrifici. El zenc constituirà la part anòdica de les piles de corrosió que puguin formar-se i s'anirà consumint lentament per a proporcionar protecció a l'acer. Mentre existeixi recobriment de zenc sobre la superfície de l'acer, aquest no patirà cap atac corrosiu.
  • Restauració de zones nues. Els productes de corrosió del zenc, que són insolubles, compactes i adherents, tapant les petites discontinuïtats que puguin produir-se en el recobriment per causa de la corrosió o per danys mecànics (cops, esgarrapades, etc.).

2.1. Corrosió atmosfèrica.


La durada de la protecció que proporcionen els recobriments galvanitzats davant de la corrosió atmosfèrica és extremadament alta i depèn de les condicions climatològiques del lloc i de la presència a l'atmosfera de contaminants agressius, com són els òxids de sofre (originats per activitats urbanes o industrials) i els clorurs (normalment presents en les zones costaneres).

Velocitat de corrosió del zenc en diferents atmosferes (segons ISO 9223)

Categoria de Corrosivitat

Ambient

Pèrdua mitja anual d'espessor de zenc (µm)

C1 Molt baixa

Interior: Sec

0,1

C2 Baixa

Interior: Condensació ocasional

0,1 a 0,7

C3 Mitjana

Interior: Humitat elevada i alguna contaminació de l'aire
Exterior: Urbà no marítim i marítim de baixa salinitat

0,7 a 2,1

C4 Alta

Interior: Piscines, plantes químiques, etc.
Exterior: Industrial no marítim, i urbà marítim

2,1 a 4,2

C5 Molt alta

Exterior: Industrial molt humit o amb elevat grau de salinitat

4,2 a 8,4

2.2. Corrosió en aigua dolça

L'acer galvanitzat resisteix generalment bé l'acció corrosiva de les aigües naturals, ja que l'anhídrid carbònic i les sals càlciques i magnèsiques que normalment duen en dissolució aquestes aigües ajuden a la formació de les capes de passivació del zenc, que són inerts i insolubles i aïllen al recobriment de zenc del subsegüent contacte amb l'aigua.

La dilatada experiència existent en l'ocupació d'acer galvanitzat en utilitzacions relacionades amb el transport i emmagatzematge d'aigües dolces, són la millor prova que l'acer galvanitzat té una excel·lent resistència a la corrosió en aquest tipus d'aigües.

2.3. Corrosió en aigua de mar

Els recobriments galvanitzats resisteixen bastant bé l'atac corrosiu de l'aigua de mar. Això es deu al fet que els ions Mg i Ca presents en aquesta aigua inhibeixen l'acció corrosiva dels ions clorur i afavoreixen la formació de capes protectores.

3. Avantatges

Els principals avantatges dels recobriments galvanitzats en calent poden resumir-se en els següents punts:

  • Durada excepcional.
  • Resistència mecànica elevada.
  • Protecció integral de les peces (interior i exteriorment).
  • Triple protecció: barrera física, protecció electroquímica i autocurat.
  • Absència de manteniment.
  • Fàcil de pintar.

Disseny Web: Jordi Besora