10 RAONS PER A GALVANITZAR

LLARGA DURADA AMB MÀXIMA PROTECCIÓ I MÍNIM MANTENIMENT

1.-LLARGA DURADA

Molts anys d'experiència en la utilització de l'acer galvanitzat en calent en tot el món, han permès conèixer amb bastant exactitud la durada de la protecció que proporcionen els recobriments galvanitzats als productes i articles de ferro i acer.
En principi i com regala general, s'accepta que la durada d'un recobriment galvanitzat, en un ambient determinat, és directament proporcional al seu espessor. En les atmosferes rurals aquesta durada és generalment superior als 30 anys, per als recobriments d'espessors compresos entre 70 i 100 micròmetres, que són els que s’obtenen normalment mitjançant els processos de galvanització en discontinu d'articles diversos. Aquests mateixos recobriments arriben a una durada d'uns 20 anys en els ambients urbans i marítims i de 10 a 15 anys en les atmosferes industrials.

2.-MANTENIMENT INNECESSARI

L'elevada durada de la protecció que proporciona els recobriments galvanitzats, que supera freqüentment la vida en servei prevista per a les instal·lacions, fan innecessari, en la majoria de casos, el manteniment de les construccions d'acer galvanitzat. No obstant això, si en alguna ocasió calgués perllongar més la durada de la protecció d'un recobriment galvanitzat, això pot realitzar-se fàcilment i a baix cost, ja que aquests recobriments poden reacondicionar-se sense necessitat de costosos tractaments de preparació superficial.

3.- ECONOMIA

El raonable cost inicial de la galvanització, unit a l'elevada durada dels mateixos, donen com resultat que aquest procediment sigui el més econòmic de tots els coneguts per a la protecció a llarg termini de les construccions metàl·liques fabricades amb acer.

4.- VERSATILITAT

La galvanització en calent és un procediment de gran versatilitat d'aplicació. Serveix tant per a la protecció de productes siderúrgics tals com la banda, el filferro o els tubs, com per a la protecció de tota classe de peces o articles d'acer. Per altra banda, els recobriments galvanitzats posseeïxen una gran versatilitat d'utilització, ja que protegeixen l'acer tant de la corrosió atmosfèrica com de la provocada per les aigües o el terreny.

5.- FIABILITAT

La galvanització en calent és un procés industrial senzill i perfectament controlat, que permet obtenir recobriments de zenc de qualitat i espessor regulats sobre pràcticament qualsevol article o peça de ferro o acer. Els recobriments galvanitzats en calent són un dels pocs sistemes de protecció de l'acer que estan perfectament especificats per les normes nacionals i internacionals.

6.- TENACITAT DEL RECOBRIMENT

El procés de la galvanització en calent produeïx un recobriment de zenc que està unit metal·lurgicament a l'acer de base a través d'una sèrie de capes d'aliatges ferro-zenc. No existeix cap altre recobriment que posseeixi aquesta característica, que confereix a l'acer galvanitzat la seva elevada resistència a cops i l'abrasió i que és de gran importància per a evitar la deterioració del recobriment durant el maneig, transport, emmagatzematge i muntatge del material galvanitzat.

7.- RECOBRIMENT INTEGRAL

A causa de la forma d'obtenció dels recobriments galvanitzats, que consisteix en la immersió de les peces a protegir en un bany de zenc fos, la totalitat de la superfície de les mateixes queda recoberta tant interior com exteriorment. Igualment passa amb les escletxes estretes, els racons i les parts ocultes de les peces, que no queden ben protegides per altre tipus de recobriments.

8.- PROTECCIÓ TRIPLE

Els recobriments galvanitzats protegeixen a l'acer de tres maneres diferents:
1.- Perquè constitueïxen una barrera que es corroeïx a una velocitat 10 a 15 vegades inferior a la de l'acer.
2.- Perquè proporciona protecció catòdica a les petites zones que puguin quedar nues (vores de talls o trepants, ratllades, etc.).
3.- Perquè encara que les zones nues siguin de major extensió, l'acció de sacrifici del recobriment impedeix que a les vores d'aquestes zones es formi òxid de ferro, que és el causant de la fallada per aixecament de les pintures.

9.- FÀCIL DE SOLDAR

Els diferents elements que constitueixen una construcció galvanitzada poden unir-se fàcilment mitjançant els mateixos procediments de soldadura que s'utilitzen normalment per a l'acer en negre, com la soldadura elèctrica per arc (manual o automàtica), la soldadura per resistència, la soldadura per inducció, etc. L'única precaució a tenir en compte és adequar la tècnica operativa i els paràmetres de soldar a les condicions particulars del material galvanitzat. Les zones del recobriment cremades per efecte de la calor de la soldadura es poden restaurar fàcilment mitjançant metal·lització amb zenc o pintura rica en zenc.

10.- FÀCIL DE PINTAR

En determinades ocasions és necessari pintar l'acer galvanitzat, bé sigui per motius decoratius, de senyalització, camuflatge, etc., o bé per a augmentar la durada de la protecció en ambients molt agressius. La majoria de les pintures s'adhereixen bé sobre l'acer galvanitzat que ha estat durant algun temps a la intempèrie i la superfície de la qual s'ha tornat mate. Per a aconseguir una bona adherència de les pintures sobre l'acer   galvanitzat és necessari utilitzar sistemes adequats i atenir-se a les recomanacions per a la seva aplicació que donen els fabricants de les pintures.

Disseny Web: Jordi Besora